Pracuji

Autodružstvo Znojmo
Košík je prázdný
Nacházíte se: Všeobecné podmínky

Podmínky zapůjčení předmětu zápůjčky

Podmínky zapůjčení:

a) Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajimatel a na druhé straně uživatel/lé. Více uživatelů ručí za všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy stejnou měrou jako společný viník.

b) Uživatel převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku, v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné poruchy. Zdržuje se od porušení plomby u tachometru, manipulace s počítadlem kilometrů a obsahem nádrže. Dbá na kompletnost příslušenství vozidla. Do vozidla je zákaz nošení a vstupu domácích mazlíčků jako je pes, kočka atd. V prostorech vozidla je přísný zákaz kouření. Je zakázáno jakékoliv upravování vozidla (polepování, šroubování, vrtání atd.)

c) Uživatel převzetím vozidla potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k vozidlu.

d) Uživatel je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo zničení nebo újmě na cizím majetku a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. Uživatel je povinen používat všechna zabezpečovací zařízení, pokud jsou součástí výbavy.

e) Vozidlo smí být řízeno pouze osobně uživatelem nebo osobami, které jsou uvedeny v této smlouvě.

f) Uživatel nemůže s vozidlem vycestovat do jiné země, než je ve smlouvě uvedeno. Po dobu nájmu je neomezený počet kilometrů

g) Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo testování je zakázáno.

h) Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel.

i) Osoby ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.

j) Uživatel se zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast za poškození vozidla v plné výši. Při prokázání spoluviny na ztrátě (nezamčené a nezabezpečené vozidlo, otevřená okna, parkování na odlehlém místě, vzniku požáru apod..) se zavazuje uhradit vzniklou škodu, mimo plnění pojišťovny.

k) Uživatel potvrzuje způsobilost osoby, která bude vozidlo řídit a bere za ni dle této smlouvy veškerou hmotnou odpovědnost.

l) Pokud bude vozidlo bez souhlasu pronajímatele vráceno po termínu vrácení, zvyšuje se částka za každý takový den o 100 % denní sazby + úhrada škod tímto způsobeným pronajímateli. Toto neplatí v případě, že vozidlo mělo technickou závadu, či došlo k poškození vozidla bez zavinění uživatele.

m) Veškeré opravy nebo investice, vzniklé během zapůjčení nutno konzultovat s výše uvedenými osobami. Pokud bude nezbytná oprava vozidla, musí být provedena v autorizovaném servisu.

n) Při nehodě či při výskytu škody je uživatel povinen neprodleně informovat policii a pronajímatele. Na místě nehody či vzniklé škody zapsat jmenovitě spoluúčastníky či svědky včetně jejich adres a nepředávat vinu na jinou třetí osobu. Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu budou pak v každém případě vyžadovány pronajímatelem k uhrazení od uživatele, mimo výši úhrady od pojišťovny. V každém případě je uživatel pro pronajímatele povinen vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě.

o) Při nedodržení platebních podmínek uživatelem může být pronajímatelem smlouva okamžitě zrušena bez náhrady uživateli.

p) Doplatek za vrácení nevyčištěného vozu 1.000,-- Kč.

q) Veškeré osobní údaje klienta se zjišťují za účelem sepsání smlouvy o zapůjčení vozidla. Klient dává souhlas s jejich uveřejněním (Zákon 439/2004 Sb. O ochraně osobních údajů).

r)Při ztrátě dokladů, nebo klíčů od vozidla, bude účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč.

s) Uživatel se zavazuje vrátit vozidlo se stejným množstvím paliva jako při převzetí.

t) V případě, že je porušení pravidel silničního provozu řešeno prostřednictvím pronajímatele, je navíc k předepsané pokutě účtován administrativní poplatek ve výši Kč 450,- vč. DPH.

7. Ostatní:

Poškození: drobné oděrky karoserie

Vozidlo je pojištěno u Kooperativa pojišťovna, POV+HAV s 10% spoluúčastí (min. 10 tis. Kč)+pojištění skel

Ve Znojmě  dne 9.5.2016

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky smlouvy o krátkodobém nájmu /dlouhodobém nájmu (operativním leasingu) – dle níže dohodnutých podmínek.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti operativního leasingu motorových vozidel. Konkrétní vymezení podmínek je obsaženo v rámcových smlouvách, jednotlivých smlouvách o operativním leasingu, jejich přílohách a dodatcích.

1.2. „Společností” se rozumí společnost Autodružstvo Znojmo IČ 46969756, poskytující v rámci své podnikatelské činnosti operativní leasing motorových vozidel.

1.3. „Klientem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má se Společností uzavřenou rámcovou smlouvu a smlouvu o operativním leasingu na motorové vozidlo.

1.4. „Smlouvou” se rozumí smlouva o operativním leasingu, ve které se společnost zavazuje poskytnout klientovi finanční (leasingovou) službu spočívající v koupi předmětného motorového vozidla (dále jen „předmětné vozidlo“) specifikovaného v příslušném formuláři Smlouvy a předání předmětného vozidla klientovi do užívání na dobu trvání operativního leasingu. Za poskytnutí této služby se klient zavazuje splácet společnosti řádně leasingové splátky v souladu se Smlouvou a společností vystaveným daňovým dokladem. Platnost Smlouvy nastává podpisem společnosti a klienta a její účinnost nastává převzetím předmětného vozidla klientem. Účinností Smlouvy počíná rovněž běžet doba operativního leasingu.

1.5. „Předávacím protokolem” se rozumí doklad o převzetí předmětného vozidla klientem.

1.6. „Rámcovou smlouvou” se rozumí smlouva, která konkretizuje podmínky a vytváří právní rámec, na jehož základě se uzavírají jednotlivé Smlouvy. Její ukončení nemá vliv na trvání Smluv, které byly uzavřeny před ukončením rámcové smlouvy.

1.7. „Zůstatkovou hodnotou” se rozumí cena předmětného vozidla po uplynutí sjednané doby operativního leasingu.

1.8. „Předmětnými vozidly“ se rozumí osobní a užitková vozidla společnosti poskytnutá formou operativního leasingu klientovi.

1.9. „Účetní zůstatkovou hodnotou” se rozumí rozdíl mezi pořizovací cenou předmětného vozidla a celkovou výší odpisů stanovených v souladu se zákonem č. 563/1991, o účetnictví, podle vnitropodnikové směrnice společnosti, od data převzetí předmětného vozidla klientem do data předčasného ukončení Smlouvy.

1.10. „Službami” se rozumí zejména: pojištění a další služby s tím spojené jako zpracování pojistných událostí, úrazové pojištění přepravovaných osob (pojištění sedadel), pojištění právní ochrany, reporting, dále se službami rozumí údržba a servisní náklady, pneuservis, pohonné hmoty, asistenční služby, dálniční poplatky a náhradní vozidlo. Tyto služby, jsou-li sjednány, jsou uvedeny ve Smlouvě. Nárok na poskytování těchto služeb a s tím spojené právo klienta tyto služby po společnosti požadovat trvá po celou dobu trvání Smlouvy, pokud není dohodnuto jinak.

1.11. „Driver setem” se rozumí složka pro řidiče s uvedením příslušných kontaktů, postupů a informací k jednotlivým službám sjednaným dle Smlouvy zejména se jedná o služby pneuservis, pohonné hmoty, asistenční služby, dálniční poplatky a náhradní vozidlo.

1.12. „Provozními náklady” se rozumí poplatky za služby servis, pneuservis a náhradní vozidlo.

1.13. „Vyúčtováním vozidla ze Smlouvy” se rozumí dokument zaslaný klientovi v případě předčasného ukončení Smlouvy podle bodů 12.7.,12.11., 12.13. a 12.14. , ve kterém je uveden zápočet vzájemných závazků klienta a společnosti.

 

2. PŘEVZETÍ VOZIDLA

2.1. Klient obdrží předmětné vozidlo v objednaném provedení uvedeném ve Smlouvě.

2.2. Před převzetím předmětného vozidla je klient povinen ho prohlédnout a ověřit jeho přesnou identifikaci, zjistit úplnost dodávky včetně dokumentace a přezkoušet, zda předmětné vozidlo nemá technické nedostatky a zda je plně použitelné. Pokud je pro předmětné vozidlo smluvně sjednán zvláštní účel užívání, musí také přezkoušet, zda je pro tento účel skutečně použitelné. Jestliže má předmětné vozidlo technické nedostatky nebo není-li pro zvlášť sjednaný účel vhodné, klient jej nesmí převzít. Klient při zjištění závad je povinen trvat na jejich odstranění, a teprve potom je oprávněn předmětné vozidlo převzít. Výjimku tvoří převzetí ojetého vozidla, kde opotřebení odpovídající stáří a počtu najetých kilometrů zaznamená předávající na předávacím protokolu a klient potvrdí svým podpisem.

2.3. Předání a převzetí předmětného vozidla potvrdí smluvní strany podpisem předávacího protokolu, který je obsahovou součástí Smlouvy.

2.4. Klient je oprávněn a povinen převzít předmětné vozidlo jménem společnosti od dodavatele nebo zprostředkovatele. Společnost tímto klienta výslovně zmocňuje k převzetí předmětného vozidla od dodavatele nebo zprostředkovatele a ke všem nutným úkonům spojeným s převzetím.

 

3. MAJETKOVÁ A JINÁ PRÁVA K VOZIDLU

3.1. Společnost je po celou dobu trvání Smlouvy výlučným vlastníkem předmětného vozidla. Jakmile společnost klientovi vozidlo předá, může klient užívat předané vozidlo po sjednanou dobu a za podmínek stanovených těmito podmínkami, rámcovou smlouvou, Smlouvou a v souladu s právními předpisy ČR.

3.2. Klient nesmí předmětné vozidlo zcizit či s předmětným vozidlem jinak disponovat v rozporu s účelem Smlouvy (např. prodat, zastavit, darovat, pronajmout, zapůjčit třetí osobě), kromě zapůjčení vozidla k jízdám svých zaměstnanců, statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu, anebo zapůjčení osobě blízké (§ 116 zák. č. 40/1964 Sb.), je–li klientem fyzická osoba. Klient nese plnou odpovědnost za případné škody na předmětném vozidle vzniklé v souvislosti s jednáním třetí osoby. Pokud je klientem právnická nebo fyzická osoba, která předmětné vozidlo půjčuje v rámci svého předmětu podnikání, může být předmětné vozidlo půjčováno pouze s písemným svolením společnosti dalším osobám na základě platné písemné smlouvy.

3.3. Klient se při využívání služeb popsaných v těchto podmínkách musí chovat tak, aby nedošlo ke vzniku práv třetích osob k předmětnému vozidlu. Klient je povinen společnosti okamžitě ohlásit uplatnění nároků třetích osob na předmětné vozidlo, odcizení předmětného vozidla, poškození a ztrátu předmětného vozidla. Klient nese náklady na obranu (ochranu) proti prosazování nároků třetích osob, ledaže byly zaviněny společností.

3.4. Dodatečné změny, vestavby nebo jiná zhodnocení či úpravy předmětného vozidla smí klient provést jen na základě písemného souhlasu společnosti. Společnost nemá povinnost takový souhlas vydat. Toto neplatí, pokud se jedná o umístění odstranitelných reklam a nápisů na vozidle, nebo montáž běžných demontovatelných autodoplňků s tím, že před ukončením Smlouvy je klient povinen na vlastní náklady uvést předmětné vozidlo do původního řádného stavu. Nedodrží-li klient toto ustanovení, je povinen nahradit společnosti způsobenou škodu.

3.5. Zhodnocení, které lze považovat za součást předmětného vozidla (nelze je oddělit, aniž by se předmětné vozidlo znehodnotilo), a proto se na ně vztahuje nutnost písemného souhlasu společnosti, je majetkem společnosti a klient nemá při vrácení předmětného vozidla nárok na jeho úhradu. Pokud by toto zhodnocení snížilo cenu předmětného vozidla, klient je povinen uhradit společnosti vzniklou škodu. Odpisy veškerého technického zhodnocení předmětného vozidla provedeného na náklady klienta provádí v souladu s daňovými předpisy klient.

3.6. Přihlášení předmětného vozidla u příslušného orgánu státní správy zajišťuje společnost, případně zprostředkovatel, a to před jeho převzetím klientem. Společnost je v technickém průkazu uvedena jako vlastník i provozovatel předmětného vozidla. Technický průkaz k předmětnému vozidlu zůstává v držení společnosti. Na žádost klienta mu jej společnost zapůjčí pro provedení technické prohlídky předmětného vozidla či pro jiný odůvodněný účel. Klient je povinen vždy vrátit technický průkaz do dne stanoveného společností.

3.7. Klient je povinen s náležitou péčí a na vlastní náklady, nevyplývá-li ze sjednaných služeb jinak, udržovat předmětné vozidlo neustále ve stavu způsobilém k provozu v souladu s příslušnými předpisy (STK, měření emisí) a normami stanovenými výrobcem a účelem, ke kterému je předmětné vozidlo určeno a vybaveno. Předmětné vozidlo nesmí být použito jiným než běžným způsobem, tj. nesmí být použito např. k rychlostní jízdě, soutěžení, přepravě nebezpečných látek nebo cvičným jízdám. Klient plně odpovídá za škodu způsobenou použitím předmětného vozidla způsobem jiným než běžným. Kromě toho je klient povinen plnit všechny závazky vyplývající z provozu a požadavků na řádnou údržbu předmětného vozidla, včetně zajištění předepsané garanční prohlídky vozidla, přezouvání vozidla dle zákona a hrazení veškerých poplatků spojených s užíváním na pozemních komunikacích. K tomu potřebné úkony musí nechat provést vlastním jménem a na vlastní náklady, a to pouze v dílnách, které jsou výrobcem předmětného vozidla autorizovány. Klient však nenese takové povinnosti týkající se péče a hrazení nákladů spojených s předmětným vozidlem, které na sebe výslovně převzala společnost v rámci služeb, k jejichž poskytování se Smlouvou zavázala.

3.8. Klient je oprávněn na základě zplnomocnění společnosti k vedení případných jednání o získání úlev v placení správních poplatků nebo daní v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.9. Klient souhlasí s tím, aby společnost provedla kdykoliv během trvání Smlouvy kontrolu stavu předmětného vozidla, jeho dokumentace a ostatních záznamů, a to buď osobně, nebo prostřednictvím jiného subjektu. Společnost je povinna oznámit klientovi provedení kontroly min. pět pracovních dní předem. Podmínkou je, že společnost nebude při této kontrole bránit klientovi v jeho činnosti.

3.10. Klient není oprávněn k technickým zásahům na předmětném vozidle kromě běžné údržby dle instrukcí výrobce (výměna žárovek apod.). K technickým zásahům jsou oprávněny pouze servisy autorizované výrobcem nebo dovozcem předmětného vozidla dané značky.

3.11. Klient je povinen před každým použitím předmětného vozidla překontrolovat jeho technický stav. Zjištěné závady je povinen neprodleně odstranit sám nebo prostřednictvím autorizovaného servisu.

3.12. Klient hradí veškeré pokuty udělené příslušnými orgány policie či státní správy v souvislosti s používáním předmětného vozidla v rozporu s příslušnými předpisy. Pokud je v takovém případě pokutována přímo společnost jako provozovatel vozidla, je společnost oprávněna náklady vynaložené na pokutu přeúčtovat klientovi.

3.13. Klient souhlasí s tím, že poskytne na vyžádání (zpravidla ke konci příslušného kalendářního čtvrtletí) společnosti stav ujetých kilometrů na předmětných vozidlech klienta.

3.14. S ohledem na výlučné vlastnictví vozidla, hradí společnost povinné poplatky jako je například silniční daň, rádio poplatky apod. Náklady na tyto služby jsou započítány do celkové splátky nájemného, pokud není dojednáno jinak.

 

4. SPLÁTKY A JINÉ PLATBY

4.1. Pokud k předání předmětného vozidla dochází s časovým odstupem od uzavření Smlouvy nebo pokud předání předmětného vozidla a uzavření Smlouvy předcházela předběžná smlouva, návrh či jiná žádost o financování předmětného vozidla, jsou finanční údaje (cena předmětného vozidla a výše leasingových splátek) v dokumentech předcházejících předání předmětného vozidla údaji předběžnými. Konečná cena předmětného vozidla je uvedena na předávacím protokolu a výše měsíční leasingové splátky je uvedena na Smlouvě. Leasingové splátky jsou předepisovány klientovi formou daňových dokladů.

4.2. Po převzetí předmětného vozidla klientem společnost vystaví klientovi daňový doklad, dále společnost vystavuje periodicky se opakující faktury nebo jiný daňový doklad či doklady. Výše první leasingové splátky se poměrně sníží v závislosti na počtu dní, které zbývají do konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k předání vozu. Obdobně se upraví poslední leasingová splátka v závislosti na počtu dní od počátku kalendářního měsíce, v němž došlo k ukončení Smlouvy. Každá další faktura nebo jiný daňový doklad je vystavována začátkem následujícího kalendářního měsíce a to na celý kalendářní měsíc. Splatnost leasingových splátek je uvedena v rámcové smlouvě.

4.3. Klient je povinen platit všechny splátky včas a v dohodnuté výši s uvedením variabilního symbolu dle pokynů společnosti. Při nesprávném uvedení variabilního symbolu je společnost oprávněna účtovat klientovi poplatek za úkony spojené s identifikací platby ve výši podle aktuálního ceníku

4.4. Klient je povinen platit sjednané splátky i v době, kdy předmětné vozidlo z jakýchkoliv důvodů nemůže užívat, a to i tehdy, pokud došlo k jeho poškození, zničení a pojišťovna dosud nekonstatovala totální škodu předmětného vozidla, popř. odcizení a policie doposud nekonstatovala odcizení, neukončila či nepřerušila (neodložila) pátrání po odcizeném předmětném vozidle, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.5. Má-li společnost s klientem uzavřeny dvě či více Smluv, je společnost oprávněna jakoukoliv došlou platbu (splátku atd.) od klienta nebo ve prospěch klienta (pojistné plnění apod.) použít na úhradu jakýchkoliv splatných závazků klienta, a to nejprve na úhradu jejich příslušenství a smluvní pokuty bez ohledu na to, z jaké smlouvy tyto závazky vyplývají.

4.6. Výše leasingových splátek je stanovena Smlouvou a daňovým dokladem. Společnost je oprávněna jednostranně změnit odpovídajícím způsobem výši leasingových splátek v následujících případech:

z důvodu uvedeného v odst. 3.4. nebo 3.5. podmínek, pokud tyto změny hradí společnost;

při jakémkoliv navýšení nebo snížení pojistného vzniklém v době trvání Smlouvy;

pokud klient nesplní povinnost uvedenou v bodě 5.3. podmínek a nesjedná si pojištění, resp. nedoloží společnosti uzavření požadovaného pojištění v souladu s pokyny společnosti, navýší společnost klientovi výši leasingových splátek o sjednané pojistné a o náklady na uzavření pojištění

v případě, kdy rozdíl mezi předpokládaným a skutečným počtem ujetých kilometrů za rok přesáhne min. hodnotu 20% z hodnoty ročního počtu kilometrů uvedeného ve Smlouvě; v případě zákonné změny výše daní nebo poplatků (např. daně silniční, daně z přidané hodnoty, dálniční známky, atd.); budou-li na základě právních předpisů změněny nebo nově zavedeny daně a poplatky, změněny sazby pojistného, vztahující se k předmětu plnění; změna předpokládané ceny vozidla do doby předání. další případy změny výše leasingových splátek může stanovit rámcová smlouva.

4.7. Společnost v každém případě změny leasingových splátek zašle klientovi aktualizovaný daňový doklad včetně informace o změně výše leasingových splátek.

4.8. Jakákoliv pohledávka společnosti je považována za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet společnosti pod správným variabilním symbolem, v případě uvedení nesprávného variabilního symbolu až okamžikem identifikace platby.

4.9. Daňové doklady vystavené na základě této Smlouvy musí obsahovat údaje v souladu s platnými právními předpisy České republiky. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, případně tyto náležitosti budou uvedeny nesprávně, je klient oprávněn takový daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zpět společnosti s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. Od doručení opraveného nebo doplněného daňového dokladu poběží klientovi nová lhůta splatnosti.

 

5. POJIŠTĚNÍ

5.1. Společnost sjednává vždy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení). Havarijní pojištění sjednává společnost, pokud se klient se společností nedohodne jinak. Klient se zavazuje, že provede vinkulaci pojistného plnění převyšujícího částku 30.000 Kč ve prospěch společnosti. Společnost je oprávněna neodsouhlasit vyplacení vinkulovaného pojistného plnění klientovi zejména tehdy, jestliže má vůči klientovi splatnou a neuhrazenou pohledávku z této nebo jiné smlouvy.

5.2. Pokud si klient po dohodě se společností sjedná havarijní pojištění sám, zavazuje se uzavřít před převzetím předmětného vozidla v souladu s pokyny společnosti a v souladu s užíváním předmětného vozidla pojistnou smlouvu na havarijní pojištění. Pokud se změní způsob užívání předmětného vozidla (autopůjčovna), je klient povinen bez zbytečného odkladu sdělit společnosti tuto změnu. Pojištění musí být uzavřeno v takovém rozsahu, aby vozidlo nebylo podpojištěno a to přinejmenším pro případ havárie, poškození, zničení, živelné pohromy a pro případ odcizení. Klient je povinen společnosti formou písemné doporučené poštovní zásilky doložit uzavření pojištění a přiložit kopii dokladu o zaplacení pojistného nejpozději při převzetí vozidla. Klient je rovněž povinen zachovat pojištění po celou dobu trvání Smlouvy a řádně platit splátky pojistného. Klient se zavazuje, že provede vinkulaci pojistného plnění ve prospěch společnosti. Společnost je oprávněna neodsouhlasit vyplacení vinkulovaného pojistného plnění klientovi zejména tehdy, jestliže má vůči klientovi splatnou a neuhrazenou pohledávku ze Smlouvy nebo jiné smlouvy.

5.3. Jestliže Klient poruší svůj závazek podle předchozího odstavce a neuzavře, resp. nedoloží společnosti do 30-ti dnů od převzetí vozidla uzavření požadovaného pojištění v souladu s pokyny společnosti, pak souhlasí a je srozuměn s tím, že příslušné pojištění uzavře na náklady klienta společnost.

5.4. Pokud je vozidlo pojištěno společností, vyřizuje pojistné události s pojišťovnou a protistranou společnost, Klient je povinen poskytnout společnosti součinnost při vyřizování pojistné události. Pokud si havarijní pojištění podle čl. 5.2. zajistil klient, je povinností klienta vyřízení pojistné události. V případě částečného poškození je pojistné plnění klient povinen použít výlučně na opravu předmětného vozidla. Pokud náklady na opravu přesáhnou výši pojistného plnění, tento rozdíl uhradí klient.

5.5. Klient se zavazuje bez zbytečného odkladu uvědomit společnost, a v případě vlastního pojištění i pojišťovnu, o všech dodatečně namontovaných doplňcích do předmětného vozidla a zajistit jejich připojištění tak, aby předmětné vozidlo nebylo podpojištěno. Pokud je pojištění povinna sjednat společnost, je oprávněna zvýšit splátky za pojištění dodatečné výbavy předmětného vozidla.

5.6. V případě, že klient zamýšlí předmětné vozidlo půjčovat v rámci svého podnikání třetím osobám (autopůjčovna), je povinen předmětné vozidlo odpovídajícím způsobem pojistit, resp. připojistit, a to rovněž proti škodám vzniklým případným nevrácením předmětného vozidla třetí osobou, nesdělí-li společnost klientovi písemně, že je oprávněn použít předmětné vozidlo k uvedené podnikatelské činnosti i bez uvedeného připojištění.

5.7. V případě cesty do zemí, na které se nevztahuje pojistná smlouva, musí klient předmětné vozidlo pojistit odpovídající pojistkou, nestanoví-li podmínky pojistné smlouvy jinak. Při porušení tohoto ustanovení odpovídá klient za škody vzniklé užíváním předmětného vozidla v daných zemích.

5.8. Při pojistné události se škodou jakékoliv výše je klient povinen okamžitě informovat společnost a sdělit jí předpokládaný rozsah škody. Postup, jakým má klient postupovat při pojistné události, je upraven v Driver setu.

 

6. ÚDRŽBA A SERVISNÍ NÁKLADY

6.1. Klient je povinen zajistit běžnou údržbu vozidla v závislosti na plánu údržby předepsaném výrobcem, ujetých kilometrech, stáří předmětného vozidla a jeho opotřebení. Náklady, rozsah služeb a vyúčtování se budou řídit klientem zvolenou variantou kalkulace podle bodu 16. definované ve Smlouvě.

6.2. Klient kontaktuje servisní středisko sám a dohodne s ním den a hodinu přistavení vozidla. Klient bere na vědomí, že společnost neručí za lhůty, ve kterých bude služba servisním střediskem poskytnuta.

6.3. Klient má povinnost provádět údržbu v autorizovaných servisech, které jsou smluvními partnery společnosti.

6.4. Klient má povinnost se v autorizovaném servisu prokázat servisní kartou, osvědčením o registraci vozidla nebo dokladem totožnosti. Servisní kartu klient obdrží od společnosti. Klient je povinen chránit servisní kartu před ztrátou nebo zneužitím. Při ztrátě karty má klient povinnost tuto skutečnost okamžitě oznámit společnosti. Klient potvrdí objednávku servisních úkonů podpisem objednávky-zakázky servisu. V případě nepředložení výše uvedených dokladů je klient povinen uhradit servisní zásah sám (s výhradou servisních zásahů, které podléhají písemnému schválení společnosti).

6.5. Do výše specifikované údržby se nezapočítávají především následující položky, které si klient hradí sám a nebo mu budou společností přeúčtovány:

Oprava a výměna náhradních dílů poškozených při nehodě, v důsledku nedbalosti, neoprávněného používání nebo nedodržení návodů a doporučení výrobce (např. nedodržení plánu údržby, použití nevhodných pohonných hmot nebo nemrznoucí směsi, nedoplňování předepsané hladiny oleje a nemrznoucí směsi, promeškání záruky apod.); pokud jsou tyto položky kryty pojistkou, společnost odečte klientovi od nákladů za opravu pojistné plnění vyplacené pojišťovnou;

Při důvodném odmítnutí záruční opravy ze strany výrobce nebo dovozce pro porušení povinnosti klienta;

Náklady na servis, za úkony prováděné dle předpisů výrobce nad rámec maximálního počtu kilometrů za dobu leasingu;

Náklady na opravy dílů, které byly do vozu nainstalovány dodatečně bez vědomí společnosti;

Náklady spojené se speciálními nátěry nebo nalepením firemních a rozpoznávacích označení;

Náklady vzniklé nepřiměřeným nebo nadměrným používáním předmětného vozidla;

Náklady spojené se ztrátou klíčů nebo dálkového ovládání;

Náklady na výměnu světlometů nebo skel, pokud tyto nehradí pojišťovna;

Náklady na opravy prováděné za speciální tarify nebo mimo běžnou pracovní dobu na žádost klienta;

Náklady na odtahovou službu vzniklé v důsledku havárie, nedbalosti nebo neoprávněného používání předmětného vozidla, pokud tyto nejsou kryty asistenční službou nebo pojišťovnou;

Mytí, voskování a úklid interiéru;

Náklady spojené se servisem, opravou a výměnou speciálních zařízení a nástaveb instalovaných se souhlasem společnosti a zahrnutých do pořizovací ceny vozu.

6.6. Klient je povinen dodržovat plán údržby předepsaný výrobcem, který je součástí dokumentace k předmětnému vozidlu. Zároveň je povinen nechat zaznamenat informaci o provedené kontrole vozidla do servisní knížky. V případě, že klient nedodrží plán údržby pro předmětné vozidlo, promešká záruku, nezkontroluje záznam v servisní knížce apod., nese plnou odpovědnost za vzniklé škody.

6.7. V zahraničí se provádějí pouze neodkladné opravy závad znemožňujících řidiči pokračovat v jízdě nebo závad, u kterých hrozí zvětšení rozsahu škody v případě, že nebudou okamžitě odstraněny. Pokud je ve Smlouvě sjednána služba Technická asistence s platností v zahraničí, postupuje klient dle instrukcí uvedených v dokumentaci řidiče pro tuto službu. Pokud tato služba sjednána není, je klient povinen neprodleně kontaktovat společnost. Ta, je-li to možné, zajistí bezhotovostní úhradu opravy prostřednictvím spřízněné zahraniční společnosti. V zemích, kde úhrada prostřednictvím takovéto společnosti není možná, uhradí klient náklady sám, a zajistí, aby faktury za opravy byly vystaveny na společnost. Po obdržení faktur společnost uhradí klientovi fakturovanou částku v české měně.

6.8. V případě vadného provedení servisního zásahu je klient povinen okamžitě uplatnit záruku u autorizovaného servisu, který opravu prováděl, a požadovat okamžité odstranění vady. Zároveň o tom informuje společnost.

6.9. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout po konzultaci s klientem, neekonomické opravy předmětného vozidla.

 

7. PNEUSERVIS

7.1. Pokud je ve Smlouvě sjednána služba pneuservis, je klient oprávněn si zajistit pneumatiky a ráfky a to v počtu a za podmínek uvedených ve Smlouvě. Náklady spojené s jejich nákupem, přezouváním, uskladněním a opravou jsou fakturovány společnosti. Ve Smlouvě je sjednáván počet sad pneumatik, spotřeba pneumatik nad sjednaný počet jde k tíži klienta.

7.2. Klient si může v případě služby pneuservis se společností ve Smlouvě dohodnout, že klient bude v rámci služby pneuservis skladovat zimní i letní pneumatiky. Jakékoliv služby nad uvedený rámec hradí klient.

7.3. Klient smí používat u předmětného vozidla pouze pneumatiky a ráfky, jejichž rozměr je schválený a uvedený v příslušné technické dokumentaci (např. technickém průkazu).

7.4. Klient má povinnost provádět tuto službu v našem autorizovaném servise.

7.5. Ohledně čerpání služeb pneuservis kontaktuje klient náš pneuservis.

7.6. Klient má povinnost se prokázat v pneuservisu servisní kartou, osvědčením o registraci vozidla nebo dokladem totožnosti osoby.

7.7. Společnost nenese odpovědnost za vady ráfků, pneumatik, případně jiných čerpaných služeb. V případě výskytu vad zboží nebo provedení servisního zásahu je klient povinen okamžitě uplatnit nároky ze záruky u pneuservisu, který opravu prováděl a požadovat okamžité odstranění vad. Zároveň o tom informuje společnost.

7.8. Při ukončení Smlouvy je klient povinen uskladněné pneumatiky neprodleně vyskladnit a vrátit společnosti. Nesplní-li tuto povinnost a nepředá společnosti druhou sadu pneumatik popř. skladištní list, pokud byla druhá sada pneumatik sjednána ve Smlouvě, je klient povinen uhradit společnosti veškeré náklady za uskladnění pneumatik, a to až do doby jejich vyskladnění společností, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zimní či letní pneumatiky, popř. náklady spojené s vyzvednutím sady pneumatik. Pokud klient pneumatiky společnosti nevrátí, je za ně povinen zaplatit společnosti částku ve výši pořizovací ceny nových pneumatik.

7.9. V zahraničí se provádějí pouze neodkladné opravy závad znemožňujících řidiči pokračovat v jízdě nebo závad, u kterých hrozí zvětšení rozsahu škody v případě, že nebudou okamžitě odstraněny.

8. POHONNÉ HMOTY

8.1. Pokud je ve Smlouvě sjednána služba pohonné hmoty, klient je oprávněn požadovat a společnost povinna zajistit hrazení nákladů na pohonné hmoty a na další služby uvedené v bodě 8.3. čerpané za účelem provozu předmětného vozidla.

8.2. Klient má nárok na vydání platebních karet (dále jen "karta") na nákup pohonných hmot specifikovaných ve Smlouvě včetně informace o PIN, které budou vystavené na registrační značku, není-li dohodnuto jinak.

8.3. Karta je určena k bezhotovostnímu odběru zboží na čerpacích stanicích souvisejícímu s provozem předmětného vozidla, např. pohonné hmoty, motorové oleje, brzdové a chladicí kapaliny, umytí vozu, je-li tak sjednáno ve Smlouvě (na základě stupně omezení pro danou kartu). Případné neoprávněné nákupy hrazené kartou budou klientovi přeúčtovány včetně poplatku za použití karty.

8.4. Z důvodu pravidelné kontroly spotřeby pohonných hmot je klient povinen zaznamenávat při odběru skutečný stav tachometru.

8.5. Klient se zavazuje, že informaci o kódu PIN sdělí jen tomu, kdo je oprávněn kartu používat. Klient je odpovědný za jakékoliv zneužití kódu PIN. Karta je majetkem společnosti. V případech, kdy kartu není možné použít, především po ukončení Smlouvy, nebo skončení platnosti karty, musí být vrácena společnosti. Dále se klient zavazuje zajistit, aby se karta nedostala do rukou neoprávněné osoby, např. neponechat kartu v nestřeženém vozidle. Klient odpovídá za všechny pohledávky, které vzniknou používáním karty, a za případné škody vzniklé v důsledku zneužití či zfalšování karty.

8.6. V případě ztráty, odcizení karty nebo vyzrazení kódu PIN je klient povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit společnosti a poskytovateli služby, který kartu zablokuje pro další použití a v rámci technických možností neprodleně vydá kartu novou. Náklady spojené s vydáním nové karty nebo její blokací hradí klient.

8.7. V případě neplnění platebních povinností vyplývajících ze Smlouvy je klient povinen vrátit na požádání společnosti okamžitě všechny karty používané v rámci Smlouvy.

8.8. Nákupy zboží a služeb realizované prostřednictvím karet budou klientovi vyúčtovány měsíčně na základě daňového dokladu.

 

9. ASISTENČNÍ SLUŽBY

9.1. Pokud je ve Smlouvě sjednána služba technická asistence, je klient oprávněn požadovat a společnosti povinna na základě specifikace uvedené ve Smlouvě zajistit asistenční službu v ČR, popřípadě ve všech zemích Evropy. Prostřednictvím této služby je možné krýt náklady spojené s nutnými opravami vozidla, odtažením do servisu, ubytováním, náhradní dopravou apod..

9.2. Náklady nad rámec finančních limitů garantovaných pro tuto službu jsou přefakturovány klientovi v rámci měsíční přefakturace nákladů.

9.3. V případě využití této služby je klient povinen postupovat dle instrukcí uvedených v informačních materiálech k této službě nebo v Driver setu.

9.4. Klient má povinnost se prokázat při čerpání této služby servisní kartou, Osvědčením o registraci vozidla nebo dokladem totožnosti osoby. V případě nepředložení výše uvedených dokladů je klient povinen uhradit náklady spojené s touto službou sám.

 

10. DÁLNIČNÍ POPLATKY

10.1 Pokud je ve Smlouvě sjednána služba dálniční poplatky, klient je oprávněn požadovat a společnost povinna zajistit dálniční známky s platností v ČR po celou dobu trvání Smlouvy.

10.2. První dálniční známka je předána spolu s převzetím vozidla klientem na počátku Smlouvy. Klient obdrží novou dálniční známku od společnosti v dostatečném předstihu před koncem platnosti stávající.

10.3. Klient je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti spojené s dalšími poplatky spojenými s provozem vozidla, se systémem elektronického mýtného a užíváním předmětného vozidla na zpoplatněných komunikacích v systému elektronického mýtného, zejména zaregistrovat předmětné vozidlo do systému elektronického mýtného, umístit ve vozidle elektronické zařízení, zaplatit kauci za elektronické zařízení, platit mýtné a všechny poplatky a platby spojené s mýtným.

 

11. NÁHRADNÍ VOZIDLO

11.1. Pokud je ve Smlouvě sjednána služba náhradní vozidlo, je klient oprávněn požadovat a společnost povinna na základě specifikace uvedené ve Smlouvě zajistiti náhradní vozidlo, pokud bude odstávka předmětného vozidla trvat po dobu delší než 24 hodin a to z důvodu poruchy, opravy nebo údržby. V případě odcizení nebo totální škody je náhradní vozidlo poskytnuto do doby předčasného ukončení Smlouvy.

11.2. U služby náhradní vozidlo je sjednáván limit počtu dnů, který je uveden ve Smlouvě. Do limitu jsou náklady kryty společností nad limit pak klientem. Náhradní vozidlo zajišťované v rámci zvolené varianty asistenční služby není čerpáním tohoto limitu.

11.3. Společnost je povinna zajistit náhradní vozidlo srovnatelné kategorie popřípadě s ohledem na místní podmínky vozidlo kategorie o třídu nižší než předmětné vozidlo a podle možností zajistit přistavení náhradního vozu s plnou nádrží na místo určené klientem.

11.4. Klient předloží při převzetí náhradního vozidla servisní kartu, řidičský průkaz, průkaz totožnosti, popř. platný pas.

11.5. Náklady a vyúčtování budou probíhat podle klientem zvolené varianty kalkulace podle bodu 16.

11.6. Klient se zavazuje dodržovat veškeré podmínky pronájmu vozidla, se kterými bude seznámen při převzetí vozidla. Klient je povinen vrátit náhradní vozidlo v místě a čase uvedeném ve smlouvě o nájmu náhradního vozidla a s plnou nádrží. Pokud důvod k užití náhradního vozidla přetrvává, kontaktuje klient společnost, který zajistí prodloužení pronájmu.

11.7. Klientovi v případě zapůjčení náhradního vozidla neodpadá povinnost hradit leasingové splátky dle bodu 4.5.

 

12. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ PŘEDMĚTNÉHO VOZIDLA ZE SMLOUVY

12.1. Smlouva může být předčasně ukončena výhradně v důsledku (z titulu) odstoupení, výpovědi ze strany společnosti, výpovědí ze strany klienta, prokázaného odcizení předmětného vozidla, prokázaného úplného zničení předmětného vozidla, v případě úmrtí klienta jako fyzické osoby nebo zániku klienta jako právnické osoby bez právního nástupce a dohodou smluvních stran na žádost klienta.

12.2. Klient může odstoupit od Smlouvy nejpozději před převzetím předmětného vozidla, a to pouze v případě, kdy prodlení v dodávce vozidla přesáhne šest týdnů od orientačního termínu předání, který se odvíjí od předpokládaného termínu dodání předmětného vozidla ze strany dodavatele. O orientačním termínu předání předmětného vozidla je klient informován společností nebo zprostředkovatelem. Jiným způsobem společnost za prodlení v dodávce vozidla neodpovídá.

12.3. Společnost má právo odstoupit od Smlouvy před převzetím předmětného vozidla klientem, pokud se majetkové poměry klienta výrazně zhorší nebo pokud vyjdou najevo takové skutečnosti týkající se klienta, které při uzavírání Smlouvy společnosti nebyly známy a za kterých by společnost Smlouvu neuzavřela.

12.4. Jestliže klient nepřevezme předmětné vozidlo podle bodu 2. ve lhůtě stanovené rámcovou smlouvou, je společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit.

12.5. Společnost je oprávněna Smlouvu vypovědět v následujících případech: a) proti klientovi bylo zahájeno insolvenční řízení; b) Klient závažným způsobem porušuje své povinnosti ze Smlouvy nebo; jakéhokoli jiného závazkového vztahu mezi ním a společností; c) poruší-li klient svou povinnost podle bodu 3.2.

d) poruší-li klient svou povinnost podle bodu 5.3.

e) je-li klient s kteroukoli platbou (případně její částí) vyplývající z podmínek, Smlouvy popřípadě rámcové smlouvy, jejich příloh a dodatků v prodlení delším než 1 měsíc nebo je-li po uvedenou dobu v prodlení s placením pojistného, a to i přes předchozí písemné upozornění ze strany společnosti.

12.6. Výpověď je účinná jejím předáním nebo doručením klientovi. Je-li výpověď předána i doručena, a to v různých dnech, je účinná dnem, který nastane dříve. Není-li možné výpověď předat ani doručit na poslední klientem písemně oznámenou adresu, platí, že byla doručena pátý pracovní den po odeslání.

12.7. V případě předčasného ukončení Smlouvy podle bodu 12.5. ze strany společnosti, společnost vyhotoví a zašle klientovi do 30 dnů poté, kdy jsou známy nebo je možné určit všechny položky podle tohoto bodu, Vyúčtování vozidla ze Smlouvy, které bude obsahovat zápočet vzájemných pohledávek společnosti a klienta, Smlouvy, popřípadě rámcové smlouvy nárok. Součástí tohoto zápočtu jsou zejména:

a) náklady spojené s odebráním, přepravou, skladováním, oceněním, pojištěním a prodejem předmětného vozidla,

b) dohodnuté smluvní pokuty,

c) rozdíl mezi sumou za poskytnuté služby, které společnost v souladu se sjednanými podmínkami uhradila a sumou za poskytnuté služby uhrazenou klientem společnosti k datu ukončení Smlouvy,

d) náklady, které společnost prokazatelně jednorázově vynaložila na uzavření Smlouvy, a které by byly (při normálním průběhu Smlouvy) klientem uhrazeny prostřednictvím splátek příslušné finanční služby,

e) náhradu škody ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětného vozidla ke dni výpovědi Smlouvy určenou podle platných zákonných předpisů a nejvyšší dosaženou prodejní cenou poníženou o skutečné náklady spojené s prodejem. Nejvyšší dosažená prodejní cena je cena dosažena v aukčním prodeji nebo cena dosažena v jiném než aukčním prodeji, v tomto případě však vždy minimálně ve výši určené odborným oceněním. Společnost je v případě zřejmé nepřiměřenosti výše náhrady škody vůči součtu veškerých budoucích splátek do okamžiku předpokládaného řádného ukončení, oprávněna tento svůj nárok snížit až na součet zbývajících budoucích splátek;

bude-li výsledkem zápočtu pohledávka společnosti vůči klientovi, je společnost oprávněna tuto pohledávku nárokovat na klientovi

12.8. Všechny závazky klienta vzniklé ze Smlouvy před její výpovědí nejsou zohledněny v zápočtu podle bodu 12.7. a klient je povinen uhradit tyto závazky vůči společnosti nezávisle na provedeném zápočtu.

12.9. V případě prokázaného odcizení předmětného vozidla končí Smlouva dnem, v němž bylo společnosti doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání určité osoby, odložení věci nebo jiné potvrzení vydané orgány činnými v trestním řízení o tom, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě (neznámý pachatel), nedohodnou-li se smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak. Výše uvedené platí vždy pouze v případě, že nebylo vozidlo nalezeno a vráceno klientovi.

12.10. Při úplném zničení předmětného vozidla (totální havárie) končí Smlouva dnem, v němž společnost obdržela potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o úplném zničení předmětného vozidla, nedohodnou-li se smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak.

12.11. V případě ukončení Smlouvy podle bodu 12.9. a 12.10. společnost vyhotoví a zašle klientovi do 30 dnů poté, kdy jsou známy nebo je možné určit všechny položky podle tohoto bodu, Vyúčtování vozidla ze Smlouvy, které bude obsahovat zápočet vzájemných pohledávek společnosti a klienta. Smlouvy, popřípadě rámcové smlouvy nárok. Součástí tohoto zápočtu jsou zejména: a) náklady spojené s přepravou, skladováním, oceněním, pojištěním a prodejem zbytků předmětného vozidla.

c) rozdíl mezi sumou pojistného na zákonné a havarijní pojištění předmětného vozidla, kterou společnost v souladu se sjednanými pojistnými Smlouvami uhradila nebo je povinna uhradit pojistiteli, a sumou tohoto pojistného uhrazenou klientem společnosti k datu ukončení Smlouvy,

d) rozdíl mezi sumou za poskytnuté služby, které společnost v souladu se sjednanými podmínkami uhradila a sumou za poskytnuté služby uhrazenou klientem společnosti k datu ukončení Smlouvy,

e) náklady, které společnost prokazatelně jednorázově vynaložila na uzavření Smlouvy, a které by byly (při normálním průběhu Smlouvy) klientem uhrazeny prostřednictvím splátek příslušné finanční služby,

f) náhradu škody ve výši rozdílu mezi Účetní zůstatkovou hodnotou předmětného vozidla ke dni předčasného ukončení Smlouvy určenou podle platných zákonných předpisů a pojistným plněním popřípadě i cenou zbytků předmětného vozidla. Společnost je v případě zřejmé nepřiměřenosti výše náhrady škody vůči součtu veškerých budoucích splátek do okamžiku předpokládaného řádného ukončení, oprávněna tento svůj nárok snížit až na součet zbývajících budoucích splátek,

g)spoluúčast pojistného plnění;

bude-li výsledkem zápočtu pohledávka společnosti vůči klientovi, je společnost oprávněna tuto pohledávku nárokovat na klientovi, pokud bude výsledkem zápočtu dluh společnosti vůči klientovi, je společnost povinna jej klientovi uhradit.

12.12. Všechny závazky klienta vzniklé ze Smlouvy před jejím ukončením podle bodů 12.9. a 12.10. nejsou zohledněny v zápočtu podle bodu 12.11. a klient je povinen uhradit tyto závazky nezávisle na provedeném zápočtu.

12.13. Smrtí klienta, který je fyzickou osobou, Smlouva končí, jestliže se společnost nedohodne s jeho zřejmým (pravděpodobným) zákonným dědicem (jedním ze zákonných dědiců), případně s jinou osobou (např. s osobou pokračující v podnikatelské činnosti klienta, které předmětné vozidlo sloužilo) na převzetí práv a závazků ze Smlouvy. Při zápočtu vzájemných pohledávek společnosti a klienta se postupuje obdobně dle bodu 12.7. a 12.8. .

12.14. Klient je oprávněn Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Společnost vyhotoví a zašle klientovi do 30 dnů poté, kdy jsou známy nebo je možné určit všechny položky podle tohoto bodu, Vyúčtování vozidla ze Smlouvy, které bude obsahovat zápočet vzájemných pohledávek společnosti a klienta, na které mají podle Smlouvy, popřípadě rámcové smlouvy nárok. Součástí tohoto zápočtu jsou zejména:

a) náklady spojené s přepravou, skladováním, oceněním, pojištěním a prodejem předmětného vozidla,

b) dohodnuté smluvní pokuty,

c) rozdíl mezi sumou za poskytnuté služby, které společnost v souladu se sjednanými podmínkami uhradila a sumou za poskytnuté služby uhrazenou klientem společnosti k datu ukončení Smlouvy,

d) náklady, které společnost prokazatelně jednorázově vynaložila na uzavření Smlouvy, a které by byly (při normálním průběhu Smlouvy) klientem uhrazeny prostřednictvím splátek příslušné finanční služby,

e) náhrada škody ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětného vozidla ke dni ukončení Smlouvy určenou podle platných právních předpisů a nejvyšší dosaženou prodejní cenou poníženou o skutečné náklady spojené s prodejem. Nejvyšší dosažená prodejní cena je nejvyšší cena dosažena v aukčním prodeji nebo cena dosažena v jiném než aukčním prodeji, v tomto případě však vždy minimálně ve výši určené odborným oceněním. Společnost je v případě zřejmé nepřiměřenosti výše ztráty z prodeje vůči součtu veškerých budoucích splátek do okamžiku předpokládaného řádného ukončení, oprávněna tento svůj nárok snížit až na součet zbývajících budoucích splátek;

bude-li výsledkem zápočtu pohledávka společnosti vůči klientovi, je společnost oprávněna tuto pohledávku nárokovat na klientovi.

12.15. Všechny závazky klienta vzniklé ze Smlouvy před její výpovědí nejsou zohledněny v zápočtu podle bodu 12.14. klient je povinen uhradit tyto závazky vůči společnosti nezávisle na provedeném zápočtu.

12.16. Vzniknou-li společnosti z důvodu předčasného ukončení Smlouvy jakékoli zvýšené daňové náklady plynoucí z obecně závazných právních předpisů, má společnost nárok na dodatečnou náhradu škody odpovídající příslušnému zvýšení daňové povinnosti.

12.17. Jakékoli pojistné plnění, které se váže k předmětnému vozidlu a které pojišťovna hradí po datu předčasného ukončení Smlouvy, náleží společnosti. V případě předčasného ukončení Smlouvy nedochází k vyúčtování stavu kilometrů.

12.18. Společnost pří předčasném ukončení Smlouvy podle bodu 12.1. kromě jejího předčasného ukončení z důvodu prokázaného odcizení předmětného vozidla nebo prokázaného úplného zničení předmětného vozidla prodá předmětné vozidlo do 90-ti dnů ode dne jeho vrácení.

13. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ ŘÁDNÉ UKONČENÍ

13.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a končí uplynutím doby operativního leasingu a vrácením vozidla spolu s úhradou plateb.

 

14. VRÁCENÍ PŘEDMĚTNÉHO VOZIDLA

14.1. Pokud uplyne doba operativního leasingu, nebo pokud je Smlouva předčasně ukončena, je klient, případně jeho právní nástupce, povinen bez zbytečného odkladu přistavit předmětné vozidlo k sídlu společnosti, pokud společnost či její zmocněnec neurčí místo přistavení jinak, nestalo-li se tak již dříve. Současně s vrácením vozidla je klient povinen vrátit zejména osvědčení o registraci vozidla (ORV), zelenou kartu, servisní knížku řádně vyplněnou v souladu s bodem 6.6. tankovací kartu/y, návod k obsluze, soubor dokumentace řidiče, velký technický průkaz, pokud jej měl zapůjčen, všechny klíče od předmětného vozidla, včetně bezpečnostního kódu spolu s dálkovým ovládáním zámků, kódy zabezpečovacích systémů a rádia, druhou sadu pneumatik popř. skladištní list, v opačném případě bude klientovi přefakturován náklad na pořízení chybějícího příslušenství a dokumentů, případně naúčtován poplatek za jednotlivé nevrácené dokumenty, příslušenství a vícenáklady. Klient odpovídá za předmětné vozidlo až do okamžiku, kdy je předmětné vozidlo řádně předáno společnosti nebo jí zmocněnému zástupci. Pokud bude klient v prodlení s vrácením předmětného vozidla, bude mu za každý započatý den prodlení účtována sankce ve výši 1/30 měsíční splátky.

14.2. Klient je povinen předmětné vozidlo navrátit ve stavu odpovídajícím stáří a počtu najetých kilometrů podle Driver setu, který klient obdržel při převzetí vozidla. Společnost nebo jí zplnomocněný zástupce zkontroluje celkový stav vozidla. Nevrátí-li klient vozidlo ve stavu odpovídajícím stáří a počtu najetých kilometrů popřípadě i v rozporu s Normami opotřebení a poškození, je povinen uhradit náklady vynaložené na uvedení vozidla do takovéhoto stavu. V případě, že nedojde ke shodě o stavu a poškození vozidla a z toho plynoucího rozpočtu oprav, určí společnost nezávislého znalce. Znalec rozhodne, zda poškození vozidla odpovídá průměrnému opotřebení v závislosti na jeho stáří a proběhu kilometrů nebo zda snížení ceny odpovídá poškození vozidla. Stanovisko znalce je pro obě strany závazné. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku nese strana, jejíž stanovisko nebylo správné. Předmětné vozidlo se považuje za řádně vrácené okamžikem podpisu protokolu o vrácení předmětného vozidla oběma stranami. Protokol musí obsahovat kromě popisu technického stavu vozidla také předběžný rozpočet nákladů nezbytných k odstranění zjištěných vad a na místě zjištěný stav ujetých kilometrů. V případě dodatečně zjištěných skrytých vad má společnost právo na náhradu nákladů spojených s opravou těchto vad. Předávací protokol je podkladem pro následný zápočet vzájemných pohledávek klienta a společnosti a klient je povinen údaje uvedené v předávacím protokolu před jeho podpisem pečlivě překontrolovat.

14.3. Nepřistaví-li klient předmětné vozidlo, ačkoli je k tomu podle Smlouvy povinen, jsou společnost, případně její zmocněnec, oprávněni předmětné vozidlo zajistit a odebrat klientovi.

14.4. Veškeré náklady společnosti na odebrání předmětného vozidla (včetně případných nákladů společnosti na vymáhací agenturu) jdou k tíži klienta a společnost má právo je klientovi vyúčtovat. Tyto náklady mohou být zahrnuty v případě předčasného ukončení Smlouvy mezi ostatní náklady ve vyúčtování vozidla ze Smlouvy.

14.5. Jsou-li zároveň s odebraným předmětným vozidlem zajištěny věci, které jsou spojeny s předmětným vozidlem a lze je považovat za součást nebo příslušenství předmětného vozidla, považují se za majetek společnosti a klient nemá při vrácení předmětného vozidla nárok na jejich úhradu.

14.6. Jsou-li zároveň s odebraným předmětným vozidlem zajištěny věci nikoli nepatrné hodnoty, které nelze považovat za součást či příslušenství předmětného vozidla, zajistí společnost jejich protokolární převzetí do úschovy. Na žádost klienta je společnost povinna informovat jej o místě úschovy, kde si klient může uvedené věci převzít, a zajistit na jeho žádost vydání těchto věcí. Nepřevezme-li si klient tyto věci do 30 dnů po odebrání předmětného vozidla, považují se takové věci za tzv. věci opuštěné a společnost dále postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

14.7. Pokud

a) Klient nevrátí předmětné vozidlo do dvou týdnů ode dne, kdy mu povinnost vrátit předmětné vozidlo vznikla (obvykle uplynutím doby operativního leasingu nebo dnem účinnosti výpovědi), nebo b) Klient vrátí předmětné vozidlo zatížené právní vadou bránící neomezené dispozici s předmětným vozidlem, kterou nezavinila společnost, nebo

c) dojde k vážnému poškození, zničení či odcizení předmětného vozidla, které není kryto pojistným plněním z důvodu pochybení na straně klienta (nezajištění pojištění v požadovaném rozsahu, zkrácení či odepření výplaty pojistného plnění z důvodu porušení právní povinnosti klienta, apod.) a které znemožňuje jeho vrácení v řádném stavu; je společnost oprávněna nárokovat vůči klientu smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětného vozidla. Společnost má právo výši svého nároku uplatněného v souladu s tímto odstavcem snížit až na náhradu skutečně vzniklé škody.

 

15. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODU NA PŘEDMĚTNÉM VOZIDLE

15.1. Za případné vady na předmětném vozidle společnost neodpovídá. Na klienta přechází uzavřením této Smlouvy právo kupujícího, kterým je společnost, uplatňovat nároky ze záruky podle záručních podmínek výrobce nebo dovozce u autorizovaného zástupce, jakož i práva kupujícího vyplývající z obecné odpovědnosti prodávajícího za vady prodávané věci. Společnost poskytne klientovi při uplatňování těchto nároků potřebnou součinnost.

15.2. Náklady spojené s případným uplatňováním nároků z vad nese v plné výši klient.

15.3. Za zničení, ztrátu, poškození a znehodnocení předmětného vozidla a jeho vybavení, které nejsou kryty podmínkami pojistné smlouvy, odpovídá klient společnosti objektivně, tzn. bez ohledu na míru jeho zavinění, avšak nikoliv při zavinění společnosti.

15.4. V případě poruchy fungování počítače ujetých kilometrů upozorní klient na tuto skutečnost společnost a nechá tuto závadu bezodkladně odstranit. Klient nesmí měnit údaje či jinak zasahovat do počítače ujetých kilometrů.

15.5. Za přímé a nepřímé škody a ušlý zisk vzniklý klientovi nebo jiným osobám použitím předmětného vozidla, přerušením jeho použití, nebo jeho odejmutím odpovídá společnost klientovi jen tehdy, jestliže byly způsobeny opomenutím povinností společnosti vyplývajících ze Smlouvy.

15.6. Společnost neodpovídá za škodu či ušlý zisk klienta, či jiné osoby v souvislosti s případnou nemožností dočasně či trvale užívat předmět.

16. VARIANTY KALKULACÍ

Popis variant upravuje vztah mezi společností a klientem týkající se vyúčtování zůstatkové hodnoty a provozních poplatků. Vyúčtováním zůstatkové hodnoty se rozumí vyúčtování rozdílu mezi sjednanou zůstatkovou hodnotou předmětného vozidla a nejvyšší dosaženou prodejní cenou poníženou o skutečné náklady spojené s prodejem. K vyúčtování zůstatkové hodnoty dochází na konci Smlouvy. Vyúčtováním provozních nákladů se rozumí rozdíl mezi klientem uhrazenou částkou za provozní náklady a skutečně vynaloženými finančními prostředky na tyto náklady. K vyúčtování provozních nákladů dochází v termínech uvedených v rámcové smlouvě. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude společnost vůči klientovi postupovat v souladu s bodem 12. V případě řádného ukončení Smlouvy společnost provede vyúčtování do 30-ti dnů od okamžiku, kdy jsou známy všechny položky vstupující do vyúčtování.

16.1. VARIO

V tomto typu kalkulace nedochází k vyúčtování zůstatkové hodnoty předmětného vozidla.

16.1.1. Při uzavírání jednotlivých Smluv na předmětná vozidla garantuje společnost klientovi, že se klient nebude po řádném ukončení nájmu a následném prodeji každého vozidla žádným způsobem podílet na případném rozdílu mezi zůstatkovou hodnotou a cenou, za kterou bylo vozidlo při řádném ukončení Smlouvy prodáno.

16.1.2. Povinné služby v tomto typu kalkulace představují: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, silniční daň, koncesionářské poplatky, servis, pneuservis. Další služby jsou službami nepovinnými. Náklady na služby bude klient hradit průběžně formou paušálu zahrnutého ve splátkách nájemného podle podmínek Smlouvy. V intervalech stanovených rámcovou smlouvou společnost klientovi průběžně vyúčtuje skutečné náklady za servis, pneuservis, popřípadě za náhradní vozidlo. Pokud skutečné náklady za služby zjištěné vyúčtováním přesahují výši paušálem průběžně uhrazených nákladů, pak společnost klientovi vyúčtuje doplatek nájemného ve výši částky rovnající se rozdílu mezi částkou nákladů zaplacenou paušálem a částkou nákladů zjištěnou podle vyúčtování. Převyšuje-li částka nákladů zaplacená formou paušálu částku nákladů zjištěnou na základě vyúčtování, Společnost klientovi vystaví opravný daňový doklad (dobropis) na slevu z již vyúčtovaného nájemného ve výši tohoto rozdílu.

16.1.3. Při uzavírání jednotlivých Smluv klient sdělí společnosti roční a celkový nájezd kilometrů, který bude uveden ve Smlouvě. V Smlouvě je rovněž stanovena volná hranice přejetých/ nedojetých kilometrů (dále jen "volná hranice") spolu se sazbou za každý přejetý/nedojetý kilometr (dále jen "sazba"). V průběhu trvání nájmu provádí společnost monitoring nájezdu kilometrů ve lhůtách a formě stanovených v rámcové smlouvě.

16.1.4. Po řádném ukončení každé Smlouvy společnost provede vyúčtování. Jestliže u daného vozidla bude zjištěno, že bylo najeto více než klientem stanovený počet kilometrů a to i nad volnou hranici, pak společnost klientovi vyúčtuje doplatek nájemného ve výši částky rovnající se násobku sazby a počtu kilometrů nad sjednaný průjezd kilometrů zvýšený o volnou hranici do skutečné hodnoty najetých kilometrů. Stejným způsobem je postupováno při zjištění nenaplnění klientem určeného projezdu kilometrů. V takovém případě společnost klientovi po odečtení volné hranice vystaví opravný daňový doklad (dobropis) na slevu z již vyúčtovaného nájemného znějící na částku rovnající se násobku sazby a počtu kilometrů pod sjednaný průjezd snížený o volnou hranici do skutečné hodnoty najetých kilometrů, avšak maximálně 10.000,- Kč bez DPH. Klient je dále povinen předmětné vozidlo navrátit ve stavu odpovídajícím stáří a počtu najetých kilometrů podle Norem poškození a opotřebení. Pokud klient nesplní tuto povinnost, bude společnost a klient řešit nastalou situaci podle bodu 14.2.

16.1.5. Při řádném ukončení každé Smlouvy provede společnost vyúčtování každé ve Smlouvě sjednané služby samostatně a to od posledního průběžného vyúčtování do řádného ukončení Smlouvy. Při vyúčtování postupuje společnost vůči klientovi podle bodu 16.1.2.

 

17. OSOBNÍ ÚDAJE

17.1. ÚVODNÍ INFORMACE

17.1.1. Je-li klient fyzickou osobou, společnost v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje klienta (včetně rodného čísla) způsobem a k účelům v rozsahu, v jakém klient udělil se zpracováním svých osobních údajů svůj souhlas, ledaže podle zákona jde o zpracování, ke kterému není souhlasu subjektu údajů třeba. Zpracování osobních údajů je společností prováděno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a zák. č. 1333/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

17.1.2. Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout společnosti své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Klient je oprávněn poskytnutí svých osobních údajů odmítnout, a proto poskytuje-li své osobní údaje společnosti, činí tak zcela dobrovolně. Pokud se však klient rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, je společnost oprávněna odmítnout uzavření obchodu nebo navázání smluvního vztahu s klientem.

17.1.3. Klient prohlašuje a zaručuje, že pokud společnosti v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů společnosti a s následným zpracováním jejich osobních údajů společností pro účely stanovené v těchto podmínkách.

17.2. OBECNÝ SOUHLAS

17.2.1. Klient souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala veškeré informace o jeho osobě a osobní údaje, včetně rodného čísla, které sdělil nebo sdělí společnosti, nebo které byly společností v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy nebo v souvislosti s realizací předcházejících nebo navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob. Klient souhlasí, aby jeho osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly společností zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem

a) jednání ve věci uzavření Smlouvy,

b) posuzování bonity, platební morálky a důvěryhodnosti klienta,

c) plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu založeného Smlouvou,

d) uplatňování a správu nároků plynoucích ze Smlouvy,

e) správu Smlouvy,

f) nabízení a poskytování doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou klientovi,

g) dalšího nabízení obchodu a služeb klientovi,

h) ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti.

17.2.3. Klient souhlasí, aby společnost v průběhu plnění Smlouvy průběžné shromažďovala údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik společnosti plynoucích z této Smlouvy. Za tímto účelem klient souhlasí, aby společnost uskutečňovala dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používala pro ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřila správnost údajů poskytnutých klientem. Klient také souhlasí, aby společnost úvěrovým registrům poskytovala údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěry-hodnosti v návaznosti na plnění či neplnění Smlouvy klientem.

17.2.4. Klient souhlasí, aby společnost pořídila fotokopii dokladu totožnosti klienta, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti klienta a správnosti identifikačních údajů klienta. Fotokopie dokladu totožnosti klienta bude společností uchovávána společně s ostatními údaji klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti klienta klient souhlasí, aby společnost pro účely identifikace zpracovávala také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

17.2.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v odst. 17.2. klient uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 10 let od data splnění veškerých finančních závazků klienta ze Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky klienta byly splněny před zánikem Smlouvy.

17.3. NEBANKOVNÍ REGISTR KLIENTSKÝCH INFORMACÍ, BANKOVNÍ REGISTR KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A REGISTRY SDRUŽENÍ SOLUS

17.3.1. V souvislosti s plněním Smlouvy je společnost také oprávněna shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje klienta, včetně jeho rodného čísla, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“) a/nebo v Poučení o registrech Sdružení SOLUS

17.3.2. Účelem zpracování osobních údajů klienta v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“), Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a registrů Sdružení SOLUS je:

a) vytvoření souboru informací v rámci NRKI, BRKI, Pozitivního registru sdružení SOLUS, Registru fyzických osob sdružení SOLUS, Registru IČ sdružení SOLUS (všechny registry dále jen jako „registry“) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta,

b) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klienta ze strany oprávněných uživatelů registrů, a

c) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klienta ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI.

Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu a/nebo v Poučení o registrech sdružení SOLUS.

17.3.3. Před podpisem Smlouvy se klient seznámil s Informačním Memorandem a Poučením o registrech sdružení SOLUS, která obsahují i poučení o právech klienta v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci registrů i pro účely vzájemného informování se jednotlivých uživatelů registrů i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem Smlouvy byl klient rovněž informován, že aktuální znění Informačního Memoranda může kdykoli dostat v Klientském centru či na webových stránkách provozovatele NRKI.

17.3.4. Souhlas pro zpracování osobních údajů v rámci registrů klient uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků klienta ze Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky klienta byly splněny před zánikem Smlouvy

17.4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.4.1. Osobní údaje klienta budou společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby společnost zpracovávala jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech společnosti společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které společnost získá od klienta či třetích osob.

17.4.2. Klient bere na vědomí, že společnost realizaci některých práv a povinnosti ze Smlouvy a souvisejících vztahů zajišťuje prostřednictvím třetích osob (např. obchodníci koncernové sítě VW, zasílatelské společnosti, pojišťovny, reklamní agentury, inkasní agentury, atd.). Klient souhlasí, aby společnost předala osobní údaje klienta v rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností plynoucích společnosti ze vztahů mezi společností a klientem třetím osobám, které budou pro společnost výkon těchto práv a povinností zajišťovat, a aby tyto třetí osoby jeho osobní údaje dále zpracovávaly.

17.4.3. Klient je srozuměn s tím, že v případě, že závažným způsobem poruší Smlouvu, je společnost za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů oprávněna poskytnout takovou informaci spolu s jeho osobními údaji v nezbytném rozsahu třetím osobám, příp. je oprávněna celou tuto informaci uveřejnit v úvěrových registrech.

17.5. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.5.1. Klient souhlasí, aby společnost poskytovala jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky klienta osobám propojeným se společností za účelem prověřování rizik obchodů, které klient uzavřel s osobami propojenými se společností nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv osobou propojenou se společností vede klient jednání.

17.5.2. Klient dále souhlasí s tím, aby společnost poskytovala jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů o Smlouvě osobám propojeným se společností za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb klientovi těmito osobami.

17.5.3. Klient souhlasí, aby osoby propojené se společností údaje, které o klientovi získají od společnosti, dále zpracovávaly, shromažďovaly a uchovávaly v předaném rozsahu ke stejným účelům jako společnost, včetně nabízení vlastních výrobků a služeb klientovi.

17.5.4. Osoby propojené se společností jsou veškeré subjekty, které jsou vůči společnosti v postavení osoby úzce propojené, přičemž úzkým propojením se rozumí

a) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %,

b) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %,

c) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo

d) vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba,

Nepřímým podílem se pak rozumí podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě. Osobami propojenými se společností jsou i subjekty, které jsou zřízeny v zahraničí.

17.6. PRÁVA KLIENTA

17.6.1. Klient má právo požádat společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů klienta,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

17.6.2. Za poskytnutí informace je společnost oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

17.6.3. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že společnost jako správce nebo jiná osoba, která pro společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost klienta shledána oprávněnou, společnost neprodleně odstraní závadný stav. Pokud společnost nebo příslušný 9/9 zpracovatel žádosti nevyhoví, může se klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Klient je povinen ohlásit společnosti písemně do 14 dnů změnu důležitých údajů o své osobě, zejména změnu adresy, jména či názvu společnosti, bankovního konta, ze kterého jsou platby prováděny, zánik společnosti, její splynutí či sloučení s jinou společností, jakékoli jiné změny v obchodním rejstříku, vstup do konkursního nebo vyrovnávacího řízení, apod. Klient odpovídá za to, že společnost má vždy k dispozici jeho přesnou adresu pro doručování pošty.

18.2. Smluvní strany tímto prohlašují, že nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH a že u nich nenastala ani jedna ze skutečností předpokládaných ustanovením § 109 ZDPH.

18.3. Smluvní strany se zavazují, že pokud u nich uvedená skutečnost nastane, oznámí tuto skutečnost neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou na základě této skutečnosti oprávněny postupovat ve smyslu §109a ZDPH.

18.4. Smluvní strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že budou povinny nahradit škodu ve výši částky vynaložené druhou smluvní stranou jako ručitelem ve smyslu ustanovení § 109 ZDPH, v důsledku aplikace institutu ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň ze strany poskytovatele zdanitelného plnění.

18.5. Komunikace společnosti a klienta probíhá především prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Společnost zasílá klientovi písemnosti běžným způsobem popřípadě do vlastních rukou na adresu bydliště nebo sídla klienta. Klient může společnosti sdělit i jinou adresu, na které si bude písemnosti vyzvedávat. Dnem doručení se rozumí okamžik předání popřípadě doručení zásilky klientovi na jeho poslední známou adresu nebo adresu určenou pro doručování. Nelze-li zásilku doručit tímto způsobem, platí, že byla doručena pátým dnem po odeslání. Písemnost může být klientovi doručena Společností i osobně. Společnost může s klientem komunikovat, pokud se nejedná o předepsanou formu úkonů, prostřednictvím emailu a to za předpokladu, že klient sdělí společnosti svoji elektronickou adresu (email). Zpráva se považuje za doručenou, jakmile klient obratem potvrdí obdržení této zprávy, popřípadě jinak potvrdí její obdržení. Pokud se nedaří klientovi doručovat informace prostřednictvím elektronické komunikace, pak společnost bude doručovat klientovi zprávy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Dále společnost může s klientem komunikovat prostřednictvím monitorovaných telefonických hovorů nebo faxem.

18.6. Společnost je oprávněna účtovat si za administrativní úkony týkající se Smlouvy, které jsou nad rámec poskytované služby, poplatky stanovené v ceníku administrativních úkonů

18.7. Žádným ustanovením těchto podmínek o smluvní pokutě není dotčeno právo společnosti na náhradu škody vzniklé společnosti v důsledku porušení Smlouvy klientem.

18.8. Všechna smluvní ujednání a veškeré změny Smlouvy musí mít písemnou formu.

18.9. Pro spory vzešlé ze Smlouvy je příslušný soud v místě sídla společnosti.

18.10 . Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený Smlouvou se v neupravených otázkách řídí obecnými právními předpisy, především obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18.11. Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že společnost je oprávněna prověřovat skutečnosti týkající se jeho právní subjektivity, právních a vlastnických poměrů a ekonomické bonity.

18.12. Společnost je oprávněna kdykoli provést zápočet jakýchkoli peněžitých závazků a pohledávek, které ji vznikly za klientem, a to i tehdy, pokud vyplývají z různých právních vztahů.

18.13. Společnost je oprávněna postoupit jakoukoliv pohledávku vůči klientovi vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.

18.14. Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že společnost je oprávněna za trvání Smlouvy postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy (tj. práva a povinnosti společnosti) na jiný subjekt patřící do skupiny.

18.15. Klient tímto prohlašuje, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv (včetně případných práv na náhradu škody či smluvní pokutu) vzniklých společnosti ze Smlouvy, jakož i z dříve uzavřených závazkových vztahů mezi klientem a společností, na dobu deseti let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí doba počne, resp. počala, poprvé běžet a to za předpokladu, že klientem je podnikatel. Pokud je klientem fyzická osoba nepodnikající (spotřebitel), trvá promlčecí doba podle předchozí věty 4 roky. Toto prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá případným odstoupením od Smlouvy, resp. výpovědí Smlouvy, nebo zánikem či ukončením smluvního vztahu z jiného titulu.

ŠKODA AUTO

tel: +420 515 223 506
info@autodruzstvo...

Renault

tel: +420 515 221 920

Dacia

tel: +420 515 221 920

Odtah / Servis

tel. servis: +420 515 225 472
tel. odtah: +420 777 794 272
servis@autodruzstvo...

Autodružstvo Znojmo

Vídeňská třída 2573/43
669 02 Znojmo